0پروژه


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالب سایت هفتم(hafttoom.tk)

وضعیت:100%

(تحویل داده شد)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالب وبلاگ سرزمین خنده(silvershark.blogfa.com)

وضعیت:100%

(تحویل داده شد)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالب وبلاگ هفتم(moalm98.blogfa.com)

وضعیت:100%

(تحویل داده شد)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالب وبلاگ سکوی هفتم(sakooyehaftom.blogfa.com)
وضعیت:100%
(تحویل داده شد)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالب سایت هفتم(hafttoom.tk)

وضعیت:100%

(تحویل داده شد)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالب و بنر و لوگوی وبلاگ کلاس هفتــــــ7ــــــم(esch73.blogfa.com)
وضعیت:100%
(منتظر تحویل)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالب+بنر+لوگوی وب هشتـــم(8om.blogfa.com)
وضعیت100%
(تحویل داده شد)

______________________________________________

قالب سایت هفتم(hafttoom.tk)

وضعیت:100%

(تحویل داده شد)


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالب+بنر وب هشتم(hastom1393.blogfa.com)
وضعیت:100%
(تحویل داده شد)
8000تومان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالب+بنر+لوگو وب پایه هــــ8ــــشتم(www.class8om.blogfa.com)
وضعیت:100%
(تحویل داده شد)
11000تومان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالب+بنر+لوگو وب هشتم(hashtom8.blogfa.com)
وضعیت:100%
(آماده تحویل)
10000تومان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالب+بنر وب اسپورت آنلاین(sport-online.blogfa.com)
وضعیت:100%
(تحویل داده شد)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالب+بنر وب هشتم(class8tom.tk)
وضعیت:100%
(تحویل داده شد)
6000تومان
*آقا عرفان پولو بریز به حساب دوم تا بنر و قالبو دریافت کنی*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالب+بنر+لوگو وب هشتم(8om8om.blogfa.com)
وضعیت:75%
(لغو)
11000تومان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالب+بنر+لوگو+والپیر+کد موس+کد بالا بر
 وب هشتم(hashtom8.blogfa.com)
وضعیت:50%
(لغو)
17000تومان(با تخفیف)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالب+2بنر+لوگو+اسلایدر وب هشتم(eighthgrade.rozblog.com)
وضعیت:0%
(لغو)
13000تومان(با تخفیف)