باسلام

بابت مدتی که در حضورتون نبودم پوزش می طلبم.

اما دوباره برگشتیم تا به خدمت رسانی به شما دوستان ادامه دهیم.