قالب جدیدی که ادیت کردم:قیمت:1000تومان

**مخصوصی سیستم بیان**