بفرما:

اگه خواستی یه قسمتهاییش رو عوض کنی تو نظرات بگو

کد رو به ایمیلت فرستادم